FRISIAN ALLIANCE

Campaigning for an
independent Friesland

National Anthem

The Frisian national anthem, which has been used by the Province of Friesland since 1876, is Eeltsje Halbertsma’s De âlde Friezen, sung here by Anneke Douma.

De âlde Friezen
(The Old Frisians)

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,/en bûnzje troch ús ieren om!
(Frisian blood, rise up! Foam, boil,/and thud through our veins!)
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,/it Fryske lân fol eare en rom.
(Come! Let us sing of the best land in the world,/the Frisian land full of honour and pride.)

Klink dan en daverje fier yn it rûn,/Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
(Sound then and thunder it far all around,/Thine ancient honour, oh Frisian ground!)
Klink dan en daverje fier yn it rûn,/Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
(Sound then and thunder it far all around,/Thine ancient honour, oh Frisian ground!)

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,/oerâlde, leave Fryske grûn,
(However threatened by superior might, distress, or by the sea,/age-old, beloved Frisian ground,)
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,/dy’t Friezen oan har lân ferbûn.
(Never were those strong bonds broken,/that tied Frisians to their land.)

Klink dan en daverje fier yn it rûn,/Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
(Sound then and thunder it far all around,/Thine ancient honour, oh Frisian ground!)
Klink dan en daverje fier yn it rûn,/Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
(Sound then and thunder it far all around,/Thine ancient honour, oh Frisian ground!)

Fan bûgjen frjemd, bleau by ‘t âld folk yn eare,/syn namme en taal, syn frije sin;
(Unused to bowing, the Frisian people stood by their honour,/their name and their tongue, their sense of freedom.)
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,/en twang, fan wa ek, stie it tsjin.
(Their word was as law, their teaching modest and true,/and opposed to coercion from whomever it might come.)

Klink dan en daverje fier yn it rûn,/Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
(Sound then and thunder it far all around,/Thine ancient honour, oh Frisian ground!)
Klink dan en daverje fier yn it rûn,/Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
(Sound then and thunder it far all around,/Thine ancient honour, oh Frisian ground!)

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,/wês jimmer op dy âlders great!
(Honourable people of this ancient name,/be always proud of your ancestors!)
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme,/in grien, in krêftich bloeiend leat!
(Remain forever on that high grey stem/a green and strongly flourishing shoot!)

Klink dan en daverje fier yn it rûn,/Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
(Sound then and thunder it far all around,/Thine ancient honour, oh Frisian ground!)
Klink dan en daverje fier yn it rûn,/Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
(Sound then and thunder it far all around,/Thine ancient honour, oh Frisian ground!)