PriestessesTraining Academy

Subtitle

The Frisian Alliance Priestesses’ Training Academy is a new, independent initiative that seeks to establish a private, residential free school for girls aged 11 to 18 years.
De Fryske Alliânsje Fammen Opliedings-akademy is in nij, ûnôfhinklik inisjatyf dat besiket in privee, residinsjele frije skoalle op te fêststelle foar famkes fan 11 oant 18 jier.

◄ E-mail
 
Located in the Midlands of England, the academys organisation and curriculum shall be derived from the spiritual, ethical and practical teachings of the Oera Linda Book.
Leit yn ’e Middellannen fan Ingelân, de organisaasje en it learplan fan ’e akademy wurde ôflaat fan ’e spirituele, etyske en praktyske learingen fan it Oera Linda Boek.

◄ Links
 
Six hours of each school day, seven days a week, shall be devoted to academic learning, and another six hours to outdoor activities such as orienteering and games.
Seis oere fan elke skoaldei, sân dagen yn ’e wike, sil wurde bestege oan akademysk learen, en nochris seis oeren oan bûtenaktiviteiten lykas oriïntaasje en spultsjes.

◄ Photos
 
The academy shall be run by the Oera Linda Order of Priestesses, and shall include a sanctuary with an eternally burning flame, for the students to worship at.
De akademy sil wurde beheard troch de Oera Linda Oarder fan Fammen, en sil in hillichdom omfetsje mei in ivich baarnende flam, foar de studinten om by te oanbidden.

◄ Order